آب معدنی تولید شده در زمزم از سر چشمه کوه های سهند است که فاقد نیترات و نیتریت بوده و سبک است.