آب طعم دار زمزم در فرمولاسیون آن از آب تصفیه شده گازدار و شیرین کننده آسه سولفام پتاسیم و سوکرالوز استفاده شده است.