ین محصول از زمزم نیز با استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات تصفیه نظیر اسمز معکوس(RO)  و تنظیم املاح معدنی در ظروف 500 و 1500 سی سی تولید و عرضه می شود.